went to Aleppo, Hama, Homs, Krak des Chevaliers, Lattakia and Palmyra, Syria this week. Tomorrow: Beirut, Lebanon & back to Damascus, Syria.


About this entry